На 15.11.2018 г. е сключен Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-1.005-0106-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Проект: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНA СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СКИМИРАНЕ“.

Основната цел на проект „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАТИВНA СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА СКИМИРАНЕ“ е: да бъде създаден изцяло нов продукт, който към момента няма аналог в световен мащаб. С проекта се предвижда създаването на иновативно изделие - устройство за предотвратяване на скимирането на данни от дебитни и кредитни карти от АТМ машини посредством радио-електронно потискане на входящо-изходящите връзки.

Дейности по проекта: провеждане на процедури за избор на външен подизпълнител по проекта за провеждане на научни изследвания и тестване на прототипа на устройство за предотвратяване на скимиране.

Бюджет на проекта: обща стойност 713,000.00 лева от които 499,100.00 лева безвъзмездна финансова помощ (от които: 424,235.00 финансирани със средства от ЕС; 74,865.00 финансирани със средства от националния бюджет), съставляваща 70% от общо допустимите разходи и 213,900.00 лева собствено финансиране, съставляващо 30% от общо допустимите разходи.

Срок на изпълнение на проекта: 24 месеца.


Провеждане на процедура за избор на изпълните с публична покана с предмет:

„Извършване на научно изследване и тестване на прототипа на устройство за предотвратяване на скимиране“.

Документи за участие в процедурата.